|| Kopuk GençLik || Zamane GençLerin SanaL Mekanı ||

OOOPS Bİ DAKKA KARDEŞ !


Şimdi Hacı Sen Bu Foruma Zati Üyeysen Sorun Yok,Giriş Yap.

Haa Yok Üye FeLan DeğiLim Üye oLupta Ne İşime Yarıyacak Diyorsan Oku;
Komedi,Arkadaşlık,İyi Vakit,Sanal Bi Aile Hatta Yetim ve Öksüz KardeşLerimize Sanal Ana ve Babada Oluruz Üye oL Yeter...

Sayfayı FaceBook'ta Paylaş
Design By Sahirâne Design ©️
Tıkla Beğen
Erzurum

  Destan Nedir, Mitolojiden Farkı Nelerdir ?

  Paylaş
  avatar
  (fog)'(x)
  PatRoN
  PatRoN

  Uyarı Seviyesi Uyarı Seviyesi : Uyarı Yok !
  Cinsiyetim Cinsiyetim : Erkek
  Kayıt Tarihim Kayıt Tarihim : 14/01/10
  Yaşım Yaşım : 28
  MemLeketim MemLeketim : Yarimin Yanı
  Mesaj Sayım Mesaj Sayım : 2732

  default Destan Nedir, Mitolojiden Farkı Nelerdir ?

  Mesaj tarafından (fog)'(x) Bir Cuma Ocak 22, 2010 1:00 am

  (Farsça: داستان),
  milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş(la guerre),
  göç(déplacement), istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın
  hastalık, deprem) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış,
  aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş
  manzum söylenceleridir.
  * * *
  Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla
  anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır.
  Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. mitoloji, efsane, folklor
  ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan
  beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için
  kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.Destanların Ortak
  Özellikleri hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok
  kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanın eylemleri üzerine
  kurulmuştur. Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. Bir
  destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi
  barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Hemen bütün destanlarda
  uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar
  da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki
  boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda
  uzun anlatı, betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü
  içinde

  öyküye yer verilir. Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık
  hakimdir. Gerçek yaşamın yansımaları da destanların içinde bazen
  realistik çoğu zaman da stilize edilmiş halde bulunur. Destan
  sahiplerinin yaşadıkları doğal çevreye ilişkin bilgiler edinmek
  mümkündür.Destan TürleriDestanlar temel olarak iki gruba ayrılır:

  A. Sözlü Destanlar: Yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir
  kültürde doğan ve kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra
  yazıya geçirilen destanlardır. ozan ve şarkıcıların değişik zamanlarda
  söylediği şarkı ve şiirlerin bütünleşmesi ve işlenmesiyle
  oluşturulurlar. "Örnekler:"
  "Gılgamış:" MÖ 3000 yıllarında Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Bilinen
  en eski destandır. Babil ve Akad toplumlarınca da benimsenmiştir. Ama
  bugüne kalan en eksiksiz biçimi Sümer toplumunda ortaya çıkmıştır.
  Zalim Uruk kralı Gılgameş'in ölümsüzlük arayışını anlatır. Gılgameş ve
  arkadaşı Enkidu ile birlikte uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu
  bulur, ama bir yılana kaptırır.
  "ilyada ve Odysseia:" MÖ 11-12'nci yüzyıllarda geçtiği sanılmaktadır.
  homeros destanları olarak bilinirler. Yunan Yarımadası'ndaki
  Akhalar'ın, anadolu'daki İon krallıklarına saldırısı ve Akha kral ve
  prenslerinin daha sonraki serüvenleri anlatılır. Özellikle Odysseia,
  Yunan tragedyası ve Batı edebiyatının önemli bir kaynağıdır.
  "Beowulf:" Eski İngilizce Halk destanı Beowulf
  "Heldenlieder:" Eski Almanca kahramanlık türküleri
  "Nibelungenlied:" almanya
  "Kudrunlied:" almanya
  "Chanson de Geste:" Fransa (kahramanlık şarkısı)
  "Chanson de Roland:" Frank kralı Charlemagne'ın savaşlarını anlatır
  "El Cantar de Mio Cid:" İspanya
  "Mahabharata:" Hindistan

  B. Edebi Destanlar: Belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun
  olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır. Örnekler:
  " Vergilius'un Aeneis'i:" MÖ 29-19'uncu yüzyılları kapsar. Troyalı
  Aeneias'in uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra latin ülkesine gelerek
  Lavinium kentini kurması anlatılır. Lavinium sonradan Alba Langa ve
  Roma kentlerinin yerine kurulan ilk kenttir.
  " Milton'un Kayıp Cennet'i (Paradise Lost):" İnsanın cennetten kovuluşu ve tanrının şeytanla mücadelesini anlatır.
  " dante'nin İlahi Komedya'sı (La Divina Commedia):" MS 1310-1321 yılları arasında yazılmıştır.
  " Ariosto'nun Çılgın Orlando'su (Orlando Furioso):" 1532′de yazılmıştır.
  " Camoes'in Os Lusidas'ı:" 1572′de yazılmıştır.
  türk edebiyatında Destan
  Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan türk boyları arasında
  zengin bir destan geleneği vardır. Bilinen türk destanları arasında en
  eskisi Yaradılış Destanı'dır. Altay Türkleri arasında söylenmektedir.
  V. Radlov tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir.
  * Alpamış Destanı Orta Asyanın bütününde bilinir; en cok basımı yapılmış destandır.
  * Saka Destanı İskit Türkleri'ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp
  Er Tunga ve Şu parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut'u divanü
  Lugati-t-türk adlı eserinde yer almıştır.
  * Oğuz Kağan Destanı 14'üncü yüzyılda derlenmiş özet nitelikte bir
  metindir. Oğuz Kağan'ın doğumu ve üstün nitelikleri, askeri başarıları
  ve ülkeyi oğulları arasında pay edişi anlatılır.
  * Oğuz Türkleri'nden günümüze gelen tek destan metni ise Dede Korkut
  Kitabı'dır. Bayındır Han soyundan geldikleri sanılan Akkoyunlular'ın
  egemen olduğu Kuzeydoğu anadolu'daki olaylar ve Müslüman Oğuzlar'ın
  yaşamı anlatılır.
  * Göktürk Destanları çeşitli parçalardan oluşmuştur. Bozkurt parçasında
  Göktürkler'in bir boz kurdun soyundan geldikleri, Ergenekon parçasında
  ise Ergenkon'a sığınmaları, çoğalıp buraya sığmayınca dağı eriterek dış
  dünyaya çıkmaları anlatılır. Köroğlu parçasında, göçebe Oğuzlar'ın
  Horasan ve Hazar'da İranlılarla savaşlarından sözedilir. Bunlardan biri
  de Ergenekon Destanıdır.
  * Manas Destanı'nda Kırgız Türkleri'nin putperest Kalmuk ve Çinliler'le savaşları vardır.
  * anadolu türk destanlarından Saltukname(Saltuk-nâme), Sarı Saltuk, Batı anadolu ve Rumeli olayları anlatır.
  * Cengiz Han Destanı Moğol istilasından sonra Kıpçak bozkırlarında ve eski Uygurların yaşadığı bölgelerdeki olayları anlatır.
  * Timur Destanı Timur'un savaşları ve kişiliğine yer verir.
  * Danişmend Gazi Destanı'nda Türklerin anadolu'yu ele geçirmeleri anlatılır.
  * Battal Gazi Destanı'nda da anadolu'daki türk-Bizans savaşları yer alır.

  GILGAMIŞ DESTANI ÖZETİ~
  Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Destana konu olan kral
  Gılgamış İÖ 3000 yıllarının ilk yarısında Mezopotamya’daki Uruk
  kentinde hüküm sürmüştür. Ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanı
  yücelterek anlatan Gılgamış Destanı, günümüze kalabilmiş, bilinen en
  eski destandır.
  Gılgamış Destanı, Akat ve Sümer dillerinde yazılmış tabletlerden
  derlenmiştir. Bunlardan günümüze 12 tablet kalabilmiştir. Ama bu
  tabletler eksik olduğu için destan metninin bütünü elde edilememiştir.
  1855’te Ninova’da yapılan kazılarda, Asur Kralı Asurbanipal’in bulunan
  bu tabletlere daha sonra Türk-İran sınırında ve Irak’taki Nippur kenti
  kazılarında bulunan tabletler eklenmiştir. Ayrıca Türkiye’de Sultan
  Tepe ve Boğazköy’de yapılan kazılarda da destanını bazı bulunmuşsa da
  henüz tümü gün ışığına çıkarılmamıştır.

  Bu tabletlerdeki metne göre destan, Gılgamış’ın özelliklerini övgüyle
  anlatarak başlar. Yarı insan, yarı tanrı olan Gılgamış karada ve
  denizde olan biten her şeyi bilen başarılı bir yapı ustası ve yenilmez
  bir savaşçıdır. Destanının, öbür bölümlerinde Gılgamış’ın başından
  geçen serüvenler anlatılır. İlk serüven Gılgamış ile Gök tanrısı Anu
  arasında geçer.
  Halkına acımasız davrandığı için Gılgamış’a öfkelenen Anu, onu öldürmek
  için vahşi bir hayvan olan Enkidu’yu üzerine salar. Enkidu ile Gılgamış
  arasındaki savaşta Gılgamış üstün gelir. Daha sonra Enkidu Gılgamış’ın
  en yakın dostu ve yardımcısı olur. Bunun ardından gelen serüven
  Gılgamış ile aşk tanrıçası İştar arasında yaşanır. İştar Gılgamış’a
  evlenme önerisinde bulunur. Gılgamış bunu red eder. Onuru kırılan İştar
  Gılgamış’ı öldürmek için yeryüzüne bir boğa gönderir. Gılgamış,
  Enkidu’nun da yardımıyla boğayı öldürür. Enkidu rüyasında, boğayı
  öldürdüğü için tanrılar tarafından ölüme mahkum edildiğini görür.
  Destanın bundan sonraki bölümüyle ilgili tabletler bulunamamıştır. Ama,
  destanın devamının yer aldığı Gılgamış’ın Enkidu için yaktığı ağıtı,
  düzenlediği görkemli cenaze törenini, sonunda Enkidu’nun ölüler
  dünyasına göçtüğünü anlatan tabletler bulunabilmiştir. Destanda
  Enkidu’nun ölümünü Tufan öyküsü izler. Tufan, yeryüzünün sularla dolup
  taşmasının öyküsüdür. Gılgamış destanında Tufan’ı tanrıça İştar ve
  Bel’in başlattığı anlatılır. Gılgamış, Tufan’dan kurtularak sağ
  kaldığını öğrendiği Utnapiştim’i bulmak üzere yola çıkar. Utnapiştim
  ölümsüzlüğün sırrını bilen bir bilgedir. Utnapiştim’i bulan Gılgamış,
  onun verdiği ölümsüzlük otuyla gençliğine yeniden dönecek ve
  ölümsüzlüğe kavuşacaktır. Ama, destanının insanlar için en üzücü bölümü
  burada başlar. Çünkü Gılgamış ölümsüzlük otunu yemeye fırsat bulamadan
  onu bir yılana kaptırır ve Uruk’a eli boş döner. Bazı kaynaklar,
  Gılgamış’ın ölümsüzlük otunu halkıyla birlikte yemek istediğini
  belirtir. Destan Gılgamış’ın ölüm karşısında acı yenilgisiyle biter

   Forum Saati Ptsi Tem. 23, 2018 6:19 am