|| Kopuk GençLik || Zamane GençLerin SanaL Mekanı ||

OOOPS Bİ DAKKA KARDEŞ !


Şimdi Hacı Sen Bu Foruma Zati Üyeysen Sorun Yok,Giriş Yap.

Haa Yok Üye FeLan DeğiLim Üye oLupta Ne İşime Yarıyacak Diyorsan Oku;
Komedi,Arkadaşlık,İyi Vakit,Sanal Bi Aile Hatta Yetim ve Öksüz KardeşLerimize Sanal Ana ve Babada Oluruz Üye oL Yeter...

Sayfayı FaceBook'ta Paylaş
Design By Sahirâne Design ©️
Tıkla Beğen
Erzurum

  Hayvanları koruma kanunu

  Paylaş
  avatar
  (fog)'(x)
  PatRoN
  PatRoN

  Uyarı Seviyesi Uyarı Seviyesi : Uyarı Yok !
  Cinsiyetim Cinsiyetim : Erkek
  Kayıt Tarihim Kayıt Tarihim : 14/01/10
  Yaşım Yaşım : 28
  MemLeketim MemLeketim : Yarimin Yanı
  Mesaj Sayım Mesaj Sayım : 2732

  default Hayvanları koruma kanunu

  Mesaj tarafından (fog)'(x) Bir C.tesi Ocak 23, 2010 1:25 am

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

  Amaç

  MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara
  iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap
  ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü
  mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

  Kapsam

  MADDE 2.- Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri,
  alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve
  yükümlülükler ile tabi olunacak cezai hükümleri kapsar.

  Tanımlar

  MADDE 3.- Bu Kanunda geçen terimlerden;

  a) Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak
  yaşadığı yeri, b) Etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine
  özgü davranışlarını inceleyen bilim dalını, c) Ekosistem: Canlıların
  kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde
  yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi, d) Tür:
  Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli döller
  verebilen populasyonları, e) Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre
  alınmış ve eğitilmiş hayvanları, f) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri
  olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları
  dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da
  doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları, g) Güçten düşmüş
  hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma,
  sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fiziki
  olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını, h)
  Yabani hayvan: Doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş ve kültüre
  alınmamış omurgalı ve omurgasız hayvanları, ı) Ev ve süs hayvanı: İnsan
  tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve
  refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve
  sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı, j) Kontrollü
  hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından
  sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan
  işaretlenmiş kayıt altındaki ev ve süs hayvanlarını, k) Hayvan
  bakımevi: Hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi, l) Deney:
  Herhangi bir hayvanın acı, eziyet, üzüntü veya uzun süreli hasara neden
  olacak deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını, m) Deney
  hayvanı: Deneyde kullanılan ya da kullanılacak olan hayvanı, n) Kesim
  hayvanı: Gıda amaçlı kesimi yapılan hayvanları, o) Bakanlık: Çevre ve
  Orman Bakanlığını,İfade eder.

  İlkeler

  MADDE 4.- Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

  a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama
  hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde
  yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar
  gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi,
  bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler
  alınmalıdır. d) Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin,
  sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş
  hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları
  taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm
  sağlanması esastır. e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve
  bunların yaşama ortamlarının korunması esastır. f) Yabani hayvanların
  yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir
  hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır. g)
  Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla
  diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate
  alınmalıdır. h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması,
  beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır. ı) Hayvanları taşıyan ve
  taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda
  taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar. j)
  Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz
  ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve
  hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve
  eğitim çalışmaları yapmaları esastır. k) Kontrolsüz üremeyi önlemek
  amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve
  köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte,
  söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları
  belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla
  yükümlüdür.

  İKİNCİ KISIM

  Koruma Tedbirleri

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması

  Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı

  MADDE 5.- Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına
  katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın
  türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin
  etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından
  gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Hayvan sahipleri, sahip
  oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara
  verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla
  yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından
  kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar. Ev ve süs hayvanı
  satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak
  yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak
  sertifika almakla yükümlüdürler. Ev ve süs hayvanı ve kontrollü
  hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı konularında
  verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan
  hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici
  tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak
  suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak
  Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Ticari amaç güdülmeden
  bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları
  sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler. Ev ve süs hayvanlarının
  üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek
  için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için
  gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili
  önlemleri almakla yükümlüdür. Ev ve süs hayvanları ile kontrollü
  hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak
  durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum
  sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme
  yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir. Sahipsiz ve
  güçten düşmüş hayvanların korunması

  MADDE 6. - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan
  Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri
  yasaktır. Güçten düşmüş hayvanlar ticari ve gösteri amaçlı veya
  herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.
  Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki
  mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve
  sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz
  etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve
  İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da
  görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
  belirlenir. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde
  yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine
  götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde
  oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede
  yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların
  kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları
  esastır. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan
  bakımevlerinin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşların
  görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait
  araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit
  edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.

  Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insani ve vicdani
  amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak
  isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel
  kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme
  İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla
  arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis
  edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili
  Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Hayvanlara Müdahaleler

  Cerrahi müdahaleler

  MADDE 7. - Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahaleler sadece veteriner
  hekimler tarafından yapılır. Kontrolsüz üremenin önlenmesi için,
  hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma müdahaleleri yapılır. Yasak
  müdahaleler

  MADDE 8. - Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.
  Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbi amaçlar dışında organ veya
  dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip
  edilemez. Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya
  diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin
  alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale
  yapılması yasaktır. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin,
  veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbi sebepler veya özel
  bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi
  gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir.
  Bir hayvana tıbbi amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik
  özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç
  vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has
  davranış ve fiziki özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek
  yasaktır. Hayvan deneyleri

  MADDE 9. - Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde
  kullanılamazlar. Tıbbi ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin
  hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak
  hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması esastır. Başkaca
  bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney
  hayvanı olarak kullanılabilir. Hayvan deneyi yapan kurum ve
  kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve
  kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir. Etik kurulların kuruluşu,
  çalışma usul ve esasları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık
  Bakanlığının ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça
  çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Deney hayvanlarının
  yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması, deney hayvanı
  besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin tescil edilmesi,
  çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların
  yetiştirileceği ve deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı
  işletmelerin uyacağı esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca
  çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi

  Hayvanların ticareti

  MADDE 10. - Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi,
  barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması
  zorunludur.

  Çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnasında
  hayvanların refahı ve güvenliğinin sağlanması hususundaki düzenlemeler
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Yabani hayvanların ticaretine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça
  çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Ev ve süs hayvanlarının üretimini
  ve ticaretini yapanlar, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye
  atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri
  ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. Hayvanların ticari amaçla film
  çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tabidir. Bu
  izne ait usul ve esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça
  çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bir hayvan; acı, ıstırap ya da
  zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler
  için kullanılamaz. Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne
  tabidir. Bu izin, Bakanlığın görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri
  Bakanlığınca verilir. Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya
  iyileşemeyecek derecede ağrısı veya acısı olan bir hayvanı usulüne
  uygun kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine
  devretmek, satmak veya almak yasaktır.

  Eğitim

  MADDE 11. - Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde
  veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara
  özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez. Hayvanları başka
  bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik,
  şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü
  alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle
  düzenlenebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar

  Hayvanların kesimi

  MADDE 12. - Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel
  koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı
  verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak
  bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması
  sağlanır. Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini
  hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana
  en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli
  kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve
  kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu
  Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Hayvanların öldürülmesi

  MADDE 13. - Kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve gıda
  amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler
  bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği
  dönemlerinde hayvanlar öldürülemez. Öldürme işleminden sorumlu kişi ve
  kuruluşlar, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olunduktan sonra,
  hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle
  yükümlüdürler. Öldürme esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak
  yönetmelikle belirlenir.

  Yasaklar

  MADDE 14.- Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

  a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem
  yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz
  bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı
  çektirmek. b) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere
  zorlamak. c) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı
  satmak. d) Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak. e)
  Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde
  bulunmak. f) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde
  avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak
  üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar
  dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya
  sürmek. g) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları
  ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak. h) Tıbbi gerekçeler hariç
  hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi
  hariç yumurtalarına zarar verebilecek suni müdahaleler yapmak, yabancı
  maddeler vermek. ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3ünü
  tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda
  barındırmak. j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.
  k) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak
  yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü
  içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya
  içecekler vermek. l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz
  eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini,
  satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Hayvan Koruma Yönetimi

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Mahalli Hayvan Koruma Kurulları Teşkilat, Görev ve Sorumluluklar

  İl hayvanları koruma kurulu

  MADDE 15.- Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında,
  sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik
  olmak üzere toplanır.

  Bu toplantılara; a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir
  belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları,
  büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları, b) İl çevre ve orman
  müdürü, c) İl tarım müdürü, d) İl sağlık müdürü, e) İl milli eğitim
  müdürü, f) İl müftüsü, g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü, h)
  Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi, ı) Münhasıran
  hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan
  valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, j) İl veya bölge
  veteriner hekimler odasından bir temsilci Katılır. Kurul başkanı
  gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve
  kuruluşlardan yetkili isteyebilir. İl hayvan koruma kurulu
  sekretaryasını, il çevre ve orman müdürlüğü yürütür. Kurul,
  çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme
  ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan
  kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur.
  Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır. İl hayvan koruma
  kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
  belirlenir. İl hayvanları koruma kurulunun görevleri

  MADDE 16.- Hayvanları korum kurulu münhasıran hayvanların korunması,
  sorunlara tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere; av ve yaban
  hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi
  hususlarında alınmış olan Merkez Av Komisyonu kararlarını göz önünde
  bulundurarak;

  a) Hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği
  niteliği ile bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek, b) İl
  sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip,
  koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on
  yıllık plan ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp
  Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak
  hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak, c) Hazırlanan
  uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan Bakanlığa
  bilgi vermek, d) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi,
  kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek,
  yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak, e) İlde kurulacak
  olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek,
  geliştirmek ve gerekli önlemleri almak, f) Yerel hayvan koruma
  gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek, g) Hayvan sevgisi,
  korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek, h)
  Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak, İle
  görevli ve yükümlüdür.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Denetim ve Hayvan Koruma Gönüllüleri

  Denetim

  MADDE 17.- Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi
  Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük
  mülki amirine yetki devri suretiyle devredilebilir. Denetim
  elemanlarının nitelikleri ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile kayıt
  ve izleme sistemi kurma, bildirim yükümlülüğü ile bunları verecekler
  hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
  belirlenir. Yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz
  hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla
  yükümlüdürler.

  Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları

  MADDE 18.- Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi
  mekanlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu
  üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir. Bu
  görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda
  faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu
  tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev
  anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl
  yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin
  belgeleri iptal edilir. Yerel hayvan görevlilerinin görev ve
  sorumluluklarına, bu kişilere verilecek belgelere, bu belgelerin
  iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
  çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yerel hayvan koruma görevlileri;
  bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere,
  sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların
  markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması,
  kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve
  sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından
  kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri
  yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Hayvanların Korunmasının Desteklenmesi

  Mali destek

  MADDE 19. - Ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla bakımevleri ve
  hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve
  kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler
  olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça uygun görülen
  miktarlarda mali destek sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli
  ödenek konulur. Bu ödeneğin kullanımına ilişkin esas ve usuller, Maliye
  Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak
  yönetmelikle belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Diğer Hükümler

  Eğitici yayınlar

  MADDE 20.- Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün
  eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon
  programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve
  Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon
  programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının
  programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması
  zorunludur. Bu yayınların %20sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek
  saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev
  alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.

  [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] kazaları

  MADDE 21. - Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın
  veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini
  sağlamak zorundadır.

  Hayvanat bahçeleri

  MADDE 22. - İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini,
  doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle
  yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve
  esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle
  Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Yasak ve izinler

  MADDE 23. - Bu Kanun kapsamında olan ev ve süs hayvanlarının
  ticaretinin yapılması, ithalatı ve ihracatı ile her ne şekilde olursa
  olsun, ülkeden çıkarılması ve sokulması ile ilgili her türlü izin ve
  işlemlerde Bakanlığın görüşü alınmak kaydıyla Tarım ve Köyişleri
  Bakanlığı yetkilidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili
  birimlerince, yıl içinde yapılan ithalat ve ihracat ile ilgili bilgiler
  Bakanlığa bildirilir. Koruma altına alma

  MADDE 24.- Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı
  hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi
  şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin
  denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve
  hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya
  da koruma altına alınır.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Cezai Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  İdari Para Cezası Verme Yetkisi, Cezalar, Ödeme Süresi, Tahsil ve İtiraz

  İdari para cezası verme yetkisi

  MADDE 25.- Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları bu Kanunun 17 nci
  maddesinde belirtilen denetime yetkili merci tarafından verilir.

  İdari para cezalarına itiraz

  MADDE 26.- İdari para cezalarına karşı cezanın tebliği tarihinden
  itibaren onbeş gün içinde idare mahkemesine dava açılabilir. Davanın
  açılmış olması idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
  Bu konuda idare mahkemelerinin verdiği kararlar kesindir.

  İdari para cezalarının ödenme süresi ve tahsili

  MADDE 27.- İdari para cezalarının ödenme süresi cezanın tebliği tarihinden itibaren otuz gündür.

  Ceza vermeye yetkili merciler tarafından, Bakanlıkça bastırılan ve
  dağıtılan makbuz karşılığında verilen para cezaları, ilgilileri
  tarafından mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Yatırılan
  paranın %80i ilgili belediyeye takip eden ay içinde aktarılır. Bu para,
  tahsisi mahiyette olup amacı dışında kullanılamaz. Bu Kanuna göre
  verilecek idari para cezalarında kullanılacak makbuzların şekli,
  dağıtımı ve kontrolü ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle
  belirlenir. Öngörülen süre içinde ödenmeyen para cezaları, gecikme
  zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
  Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

  Cezalar

  MADDE 28.- Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir:

  a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı
  davrananlara, hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idari para cezası. b)
  5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında
  öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve
  yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan
  başına ellimilyon lira, yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve
  yasaklara uymayanlara hayvan başına yüzellimilyon lira idari para
  cezası. c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere
  hayvan başına beşyüzmilyon lira idari para cezası. d) 7 nci maddede
  yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı
  davrananlara hayvan başına yüzellimilyon lira idari para cezası. e) 8
  inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek
  müdahalede bulunanlara hayvan başına yedibuçukmilyar lira idari para
  cezası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan
  başına birmilyar lira idari para cezası. f) 9 uncu maddede ve
  çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan
  başına ikiyüzellimilyon lira; yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi
  yapanlara hayvan başına birmilyar lira idari para cezası. g) 10 uncu
  maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki
  yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara
  ikimilyarbeşyüzmilyon lira idari para cezası. h) 11 inci maddenin
  birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara
  birmilyarikiyüzellimilyon lira, ikinci fıkrasına aykırı davrananlara
  hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idari para cezası. ı) 12
  nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına
  beşyüzmilyon lira; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan
  başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idari para cezası. j) 13 üncü
  madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına
  beşyüzmilyon lira idari para cezası, aykırı davranışların işletmelerce
  gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon
  lira idari para cezası. k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e),
  (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara
  ikiyüzellimilyon lira idari para cezası; (f) ve (l) bentlerine aykırı
  davrananlara hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idari para cezası
  verilir, kesilmiş ve canlı hayvanlara el konulur. l) RTÜKün takibi
  sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal
  radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her
  ay için beşmilyar lira idari para cezası. m) 21 inci maddeye aykırı
  hareket edenlere hayvan başına ikiyüzellimilyon lira idari para cezası.
  n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda
  barındırdıkları hayvan başına altıyüzmilyon lira idari para cezası. o)
  23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına
  ikimilyarbeşyüzmilyon lira idari para cezası. Bu maddenin (b) bendinde
  atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
  ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner
  sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği
  üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına
  alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi
  halinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır. Bu maddede yazılı
  idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o
  yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
  298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden
  değerleme oranında artırılarak uygulanır.

  BEŞİNCİ KISIM

  Çeşitli, Son ve Geçici Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

  Birden fazla hükmün ihlali

  MADDE 29.- Bu Kanunda suç olarak öngörülen fiiller başka kanunlara göre
  de suç ise, en ağır cezayı gerektiren kanun hükümleri uygulanır.

  Fiili ile bu Kanunun birden fazla hükmünü ihlal edenlere daha ağır olan ceza verilir.

  Fiillerin tekrarı

  MADDE 30.- Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı
  halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat
  artırılarak verilir.  İKİNCİ BÖLÜM

  Son ve Geçici Hükümler

  Saklı hükümler

  MADDE 31.- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı
  ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 1380 sayılı Su
  Ürünleri Kanunu hükümleri saklıdır.

  GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen
  hayvanlardan, yurda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sokulmuş
  olanların sahipleri; üç ay içerisinde hayvan koruma kurullarına
  bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldırmak; altı ay içerisinde
  kısırlaştırarak kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan
  koruma kurullarına teslim etmek zorundadırlar.

  GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanun gereğince çıkarılması gerekli bulunan
  yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
  içinde hazırlanır.  MADDE 32.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 33.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   Forum Saati Cuma Haz. 22, 2018 10:47 pm