|| Kopuk GençLik || Zamane GençLerin SanaL Mekanı ||

OOOPS Bİ DAKKA KARDEŞ !


Şimdi Hacı Sen Bu Foruma Zati Üyeysen Sorun Yok,Giriş Yap.

Haa Yok Üye FeLan DeğiLim Üye oLupta Ne İşime Yarıyacak Diyorsan Oku;
Komedi,Arkadaşlık,İyi Vakit,Sanal Bi Aile Hatta Yetim ve Öksüz KardeşLerimize Sanal Ana ve Babada Oluruz Üye oL Yeter...

Sayfayı FaceBook'ta Paylaş
Design By Sahirâne Design ©️
Tıkla Beğen
Erzurum

  Ev Hayvanları Yasası

  Paylaş
  avatar
  (fog)'(x)
  PatRoN
  PatRoN

  Uyarı Seviyesi Uyarı Seviyesi : Uyarı Yok !
  Cinsiyetim Cinsiyetim : Erkek
  Kayıt Tarihim Kayıt Tarihim : 14/01/10
  Yaşım Yaşım : 28
  MemLeketim MemLeketim : Yarimin Yanı
  Mesaj Sayım Mesaj Sayım : 2732

  default Ev Hayvanları Yasası

  Mesaj tarafından (fog)'(x) Bir C.tesi Ocak 23, 2010 1:28 am

  EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

  Kanun No. 4934 Kabul Tarihi : 15.7.2003

  MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 18 Kasım 1999 tarihinde
  Strazburgda imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa
  Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.
  MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ
  GİRİŞ

  İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
  Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu dikkate alarak,
  İnsanın yaşayan tüm canlılara ahlâkî bir yükümlülüğünün olduğunu
  tanıyarak ve insan ile ev hayvanları arasında mevcut özel ilişkileri
  hatırda tutarak,
  Ev hayvanlarının yaşam kalitesine olan katkılarını ve bunun sonucu olarak da toplum için taşıdığı önemi dikkate alarak,
  İnsan tarafından bakılan hayvanların geniş çeşitliliğinden kaynaklanan güçlükleri dikkate alarak,
  Hayvanların, aşırı nüfuslarına bağlı olarak, insan ve diğer hayvanların
  hijyen, sağlık ve güvenlikleri açısından taşıdıkları riskleri dikkate
  alarak,
  Yabanî fauna örneklerinin ev hayvanı olarak muhafaza edilmelerinin desteklenmemesi gerektiğini dikkate alarak,
  Ev hayvanlarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi, ticarî veya ticarî
  olmadan üretilmesi, başkasına devredilmesi ve ticaretini etkileyen
  farklı şartların bilincinde olarak,
  Ev hayvanlarının muhafaza edilme koşullarının her zaman sağlıklarını ve
  refahlarını geliştirmeye izin vermediğinin bilincinde olarak,
  Bilgi veya bilinç noksanlığı nedeniyle, bazen, ev hayvanlarına karşı davranışların önemli ölçüde değiştiğini kaydederek,
  Ev hayvanları sahiplerinin sorumluluğu sonucunda doğacak temel müşterek
  davranış ve uygulama standardının sadece arzu edilen değil, aynı
  zamanda gerçekçi bir hedef olduğunu dikkate alarak,
  Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

  BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER
  Madde 1
  Tanımlar
  1. Ev hayvanı, insan tarafından özellikle evde, özel zevk ve refakat
  amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan her türlü hayvanı
  ifade eder.
  2. Ev hayvanlarının ticareti, kâr amacıyla yapılan, ev hayvanlarının
  sahipliğinin değişmesine yol açan önemli miktarlardaki tüm düzenli
  ticarî işlemleri ifade eder.
  3. Ticarî üretme ve barındırma, kâr amacıyla ve önemli miktarda yapılan üretme ve barındırmayı ifade eder.
  4. Hayvan barınağı, çok sayıda ev hayvanının muhafaza edilebileceği,
  kâr amacı gütmeyen bir tesisi ifade eder. Ulusal mevzuat ve/veya idarî
  tedbirler izin verdiğinde, bu gibi tesisler başıboş hayvanları da kabul
  edebilir.
  5. Başıboş hayvan, evi olmayan veya sahibinin veya bakıcısının evinin
  sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahibin ya da bakıcının
  kontrolü veya doğrudan denetimi altında bulunmayan ev hayvanını ifade
  eder.
  6. Yetkili makam, üye ülke tarafından tayin edilen makamı ifade eder.
  Madde 2
  Amaç ve Uygulama
  1. Tarafların herbiri;
  a) Bir kişi veya kurum tarafından evde ya da ticarî üretme ve
  barındırma kuruluşlarında ve hayvan barınaklarında muhafaza edilen ev
  hayvanları,
  b) Uygun hallerde başıboş hayvanlar,
  konularında işbu Sözleşmenin hükümlerine işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.
  2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü hayvanların korunması veya tehdit
  altındaki yabanî türlerin korunması konusundaki belgelerin
  uygulanmasını etkilemez.
  3. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Tarafların ev hayvanlarının
  korunmasına yönelik daha sıkı tedbirleri kabul etme hürriyetine veya bu
  belgede yer alan hükümlerin işbu belgede özellikle belirtilmeyen hayvan
  sınıflarına da uygulanması hakkını etkilemez.

  BÖLÜM II - EV HAYVANLARININ MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN KURALLAR
  Madde 3
  Hayvanların Refahı İçin Temel Kurallar
  1. Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz.
  2. Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez.
  Madde 4
  Muhafaza Etme
  1. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişi, hayvanın sağlığı ve refahından sorumludur.
  2. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya onunla ilgilenen kişi, hayvanın
  cinsi ve ırkına bağlı olarak davranış gereksinimlerini dikkate alan
  barınak, dikkat ve ihtimamı sağlayacaktır. Özellikle;
  a) Yeterli ve uygun gıda ve su verecek,
  b) Hareketi için uygun imkânları sağlayacak,
  c) Kaçışını önleyecek tüm makul tedbirleri alacaktır.
  3. Bir hayvan;
  a) Yukarıdaki 2 nci paragrafta belirtilen şartlar yerine getirilmediği veya
  b) Belirtilen şartlar yerine getirilmesine rağmen hayvan esarete alışamazsa
  ev hayvanı olarak muhafaza edilemez.
  Madde 5
  Üretim
  Bir ev hayvanını üretmek için seçen bir kişi, o hayvanın, dişinin veya
  yavruların sağlık ve refahını risk altına sokabilecek anatomik,
  psikolojik ve davranış özelliklerini gözönünde bulundurmaktan sorumlu
  olacaktır.
  Madde 6
  Ev Hayvanı Edinmede Yaş Sınırı
  Hiçbir ev hayvanı ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer
  şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kimselere
  satılamaz.
  Madde 7
  Eğitim
  Hiçbir ev hayvanı, sağlığına ve refahına zarar verecek şekilde,
  özellikle doğal gücünü ve kapasitesini aşacak biçimde ya da
  yaralanmasına veya gereksiz ağrı, acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine
  yol açacak suni yardımlar kullanarak eğitilemez.
  Madde 8
  Ticaret, Ticarî Üretim ve Barındırma, Hayvan Barınakları
  1. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte ev hayvanlarının ticaretini,
  ticarî amaçla üretimini yapan veya barındıran veya hayvan barınağı
  işleten her kişi, her Tarafça belirlenecek uygun süre içerisinde bu
  faaliyetlerini yetkili makama bildirecektir.
  Bu faaliyetlerden herhangi birinde hizmet yapmaya niyetli her kişi, bu niyetlerini yetkili makama bildireceklerdir.
  2. Bu bildirim,
  a) Bu faaliyetlere dahil olan veya olacak ev hayvanı türlerini,
  b) Sorumlu kişi ve onun bilgi düzeyini,
  c) Kullanılan veya kullanılacak mülkün ve ekipmanın tanımını,
  belirtmelidir.
  3. Yukarıda belirtilen faaliyetler ancak;
  a) Profesyonel eğitim veya ev hayvanları konusunda yeterli deneyim
  sonucunda sorumlu kişinin faaliyette bulunmak için gerekli bilgi ve
  kapasiteye sahip olması,
  b) Faaliyet için kullanılacak mülk ve ekipmanın 4 üncü maddede belirtilen şartları yerine getirmesi,
  durumunda gerçekleştirilebilir.
  4. Yetkili makam, 1 inci paragrafta belirtilen hükümler çerçevesinde
  yapılan bildirim temelinde, 3 üncü paragrafta belirtilen şartların
  yerine getirilip getirilmediğini tespit eder. Şayet şartlar gerektiği
  şekilde sağlanmamışsa, tedbirler tavsiye eder ve gerekirse, hayvanların
  refahı için, faaliyetin başlatılmasını veya devam etmesini yasaklar.
  5. Yetkili makam, ulusal mevzuat ile uyumlu olarak, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğini denetler.
  Madde 9
  Reklam, Eğlence, Sergi, Yarışma ve Benzeri Faaliyetler
  1. Aşağıdaki şartlar sağlanmadıkça ev hayvanları reklam, eğlence, sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerde kullanılamaz.
  a) Organizatörün bu hayvanlara, 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki
  koşullara uygun olarak davranılmasını sağlayacak gerekli şartları
  oluşturması ve
  b) Ev hayvanlarının sağlık ve refahının risk altına sokulmaması.
  2. a) Yarışma esnasında veya,
  b) Hayvanın sağlık ve refahını risk altına sokabilecek diğer zamanlarda,
  ev hayvanının doğal performans düzeyini artırmak veya azaltmak amacıyla
  ona hiçbir madde verilemez, tedavi uygulanamaz veya cihaz tatbik
  edilemez.
  Madde 10
  Cerrahî Operasyonlar
  1. Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer
  tedavi edici olmayan cerrahi müdahaleler yasaktır. Özellikle;
  a) Kuyruğun kesilmesi,
  b) Kulakların kesilmesi,
  c) Ses tellerinin alınması,
  d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi.
  2. Bu yasaklamalara sadece aşağıdaki durumlarda müsaade edilecektir;
  a) Bir veteriner hekimin, veterinerlikle ilgili tıbbî sebepler veya
  özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan
  müdahaleyi gerekli görmesi,
  b) Üremenin önlenmesi.
  3. a) Hayvanın şiddetli acı çekeceği veya çekmesi muhtemel operasyonlar
  sadece anestezi uygulanarak ve bir veteriner hekim tarafından veya onun
  gözetiminde gerçekleştirilecektir.
  b) Anestezi gerektirmeyen operasyonlar, ulusal mevzuata uygun olarak, yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
  Madde 11
  Öldürme
  1. Veteriner hekim veya diğer bir yetkilinin yardımının hızlı bir
  şekilde temin edilemediği veya ulusal mevzuat kapsamında bir hayvanın
  acısını ortadan kaldırmaya yönelik acil veya ulusal mevzuatla öngörülen
  diğer tüm acil durumlar dışında, bir ev hayvanı ancak bir veteriner
  hekim veya diğer bir yetkili tarafından öldürülebilir.Tüm öldürmeler
  şartların gerektirdiği asgarî düzeyde fiziksel ve manevî acı verecek
  şekilde gerçekleştirilecektir. Seçilen yöntem, acil durumlar dışında :
  a) ani şuur kaybı ve ölümü gerçekleştirecek ya da
  b) derin genel anestezi ile başlayacak, bunu kesin ve mutlak ölümü sağlayacak işlem izleyecektir.
  Öldürmeden sorumlu kişi, hayvanın cesedi yok edilmeden önce o hayvanın öldüğünden emin olacaktır.
  2. Aşağıda belirtilen öldürme yöntemleri yasaktır.
  a) 1. b paragrafında kaydedilen etkilerin gerçekleşmemesi durumunda, boğma veya nefessiz kalmasına neden olacak diğer yöntemler,
  b) 1 inci paragrafta belirtilen etkileri sağlayacak, dozu ve uygulaması
  kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı,
  c) Ani şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikle öldürme.


  BÖLÜM III- BAŞIBOŞ HAYVANLAR İÇİN EK TEDBİRLER
  Madde 12
  Sayılarının Azaltılması
  Taraflardan biri, başıboş hayvan sayısının sorun yarattığını düşünürse,
  gereksiz ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebep vermeyecek şekilde
  sayılarını azaltmak için uygun yasal ve/veya idarî tedbirleri alacaktır.
  a) Bu tedbirler aşağıdaki şartları kapsayacaktır;
  i. Bu hayvanlar yakalanacak ise, bunun hayvana fiziksel ve manevi olarak en az seviyede acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi,
  ii. Yakalanan hayvanların muhafaza edilmesi veya öldürülmesi
  işlemlerinin bu Sözleşmede belirtilen prensiplere uygun olarak
  gerçekleştirilmesi.
  b) Taraflar,
  i. Köpek ve kedilere damgalama gibi az acı veren ya da hiç ağrı, acı ve
  ızdırap çektirmeyen uygun bir yöntemle aynı zamanda sahiplerinin isim
  ve adresleri ile birlikte numaraları kayda geçirilerek daimi kimlik
  sağlamayı,
  ii. Kedi ve köpeklerin plansız üremelerini azaltmak için bu hayvanların kısırlaştırılmalarını teşvik etmeyi,
  iii. Başıboş kedileri ve köpekleri bulan kişilerin, bu konuda yetkili makama bilgi vermelerini teşvik etmeyi,
  değerlendirmeyi taahhüt ederler.
  Madde 13
  Yakalama, Muhafaza Etme ve Öldürme İçin İstisnalar
  Başıboş hayvanların yakalanmaları, muhafaza edilmeleri ve öldürülmeleri
  konularında bu Sözleşmede yer alan prensiplere sadece hastalıkların
  kontrolüne yönelik Hükümet programları kapsamında kaçınılmaz hallerde
  istisna getirilebilir.

  BÖLÜM IV- BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM
  Madde 14
  Bilgilendirme ve Eğitim Programları
  Taraflar, ev hayvanlarının muhafaza edilmesi, üretilmesi, eğitimi,
  ticareti ve barındırılmaları ile ilgili kurum ve bireyleri bu
  Sözleşmenin hükümleri ve prensipleri hakkında bilinçlendirme ve
  bilgilendirmenin yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme ve eğitim
  programları geliştirilmesini desteklemeyi taahhüt ederler. Bu
  programlarda özellikle aşağıda belirtilen noktalara dikkat çekilmelidir:
  a) Ev hayvanlarının, yarışma amacıyla uygun bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından ticaret veya eğitilmelerinin gerekliliği,
  b) Aşağıdaki hususların engellenmesi gerekliliği:
  i. Ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların
  açık rızası olmadıkça 16 yaşından küçüklere ev hayvanlarının hediye
  olarak verilmesi,
  ii. Ev hayvanlarının ödül, hediye veya ikramiye olarak verilmesi,
  iii. Ev hayvanlarının plansız üretilmesi.
  c) Yabani hayvanların ev hayvanı olarak alınması veya kabul
  edilmesinin, bu hayvanların sağlık ve refahına olumsuz sonuçları
  olabileceği,
  d) Sorumsuz şekilde ev hayvanları edinmenin, istenmeyen ve terk edilen hayvan sayısının artmasına yol açma riski getirdiği.

  BÖLÜM V- ÇOKTARAFLI MÜZAKERELER
  Madde 15
  Çoktaraflı Müzakereler
  1. Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki beş yıl
  içerisinde ve bundan sonraki her beş yılda bir ve Tarafların
  ekseriyetinin talep ettiği her zaman Sözleşmenin uygulanmasını ve
  Sözleşmenin gözden geçirilmesinin veya bazı hükümlerinin daha kapsamlı
  hale getirilmesinin uygunluğunu incelemek üzere Avrupa Konseyi
  bünyesinde çok taraflı müzakereler yapacaklardır. Bu müzakereler,
  Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin daveti üzerine gerçekleştirilecek
  toplantılarda yapılacaktır.
  2. Tarafların her biri bu müzakerelere katılmak üzere bir temsilci
  görevlendirme hakkına sahiptir. Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi
  üyesi herhangi bir ülke, toplantılarda bir gözlemci ile temsil edilme
  hakkına sahiptir.
  3. Taraflar her müzakereden sonra, müzakere ve Sözleşmenin işleyişi
  hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar komitesine bir rapor sunacaklar ve
  gerekli gördükleri takdirde, Sözleşmenin 15 ilâ 23 üncü maddelerine
  değişiklik teklif edebileceklerdir.
  4. Taraflar, Sözleşme hükümlerine bağlı kalarak, müzakerelerin işleyiş kurallarını belirleyeceklerdir.

  BÖLÜM VI - DEĞİŞİKLİKLER
  Madde 16
  Değişiklikler
  1. Taraf bir ülke veya Bakanlar Komitesi tarafından Sözleşmenin 1 ilâ
  14 üncü maddelerine getirilecek değişiklik önerileri, Avrupa Konseyi
  Genel Sekreterine bildirilecek ve bu öneriler Genel Sekreter tarafından
  Avrupa Konseyine üye devletlere, her taraf ülkeye ve Sözleşmenin 19
  uncu maddesi hükümleri gereği Sözleşmeye katılmaya davet edilen her
  devlete gönderilecektir.
  2. Bir önceki paragraf hükümlerine göre yapılan her değişiklik önerisi,
  Genel Sekretere gönderildiği tarihten itibaren iki aydan az olmayan bir
  süre içerisinde, düzenlenecek çok taraflı müzakerede incelenecek ve
  taraf ülkelerin üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilecektir. Kabul
  edilen metin taraf ülkelere gönderilecektir.
  3. Herhangi bir ülke itirazda bulunmadığı takdirde her değişiklik, çok
  taraflı müzakerede kabul edilmesinden 12 ay sonra, yürürlüğe girecektir.

  BÖLÜM VII - SONUÇ HÜKÜMLERİ
  Madde 17
  İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma
  Bu Sözleşme Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme
  onay kabul ve uygun bulma işlemlerine tâbidir. Onay, kabul veya uygun
  bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
  Madde 18
  Yürürlüğe Girme
  1. Sözleşme, Avrupa Konseyine üye dört devletin, 17 nci maddenin
  hükümlerine uygun olarak, Sözleşme ile bağlı olduklarını bildirme
  tarihini takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci
  günü yürürlüğe girer.
  2. Sözleşme ile bağlı olduklarını daha sonra bildirecek her devlet için
  Sözleşme onay, kabul veya uygun bulma belgelerinin tevdi edildiği
  tarihi takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci
  günü yürürlüğe girer.
  Madde 19
  Üye Olmayan Devletlerin Katılımı
  1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi
  BakanlarKomitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20/d maddesinde belirtilen
  çoğunlukla ve taraf devletlerin Bakanlar Komitesinde bulunma hakkına
  sahip temsilcilerinin oybirliği ile alınan karar ile Avrupa Konseyine
  üye olmayan her devleti Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
  2. Sözleşme, katılan her devlet için katılım belgesinin Avrupa Konseyi
  Genel Sekreterine tevdi edildiği tarihi takip eden altı aylık sürenin
  bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.
  Madde 20
  Bölgesel Hüküm
  1. Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya
  katılma belgesini tevdi ederken Sözleşmenin uygulanacağı ülke ve
  ülkeleri belirleyebilir.
  2. Her Taraf, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
  göndereceği bir beyan ile Sözleşmenin uygulama alanını, bildirimde
  belirteceği başka ülkelere genişletebilir. Sözleşme, bu ülkeler için,
  Genel Sekreter tarafından beyanın alınmasını takip eden altı ayın
  bitiminden sonraki ayın birinci gününde yürürlüğe girer.
  3. Önceki iki paragraf çerçevesinde belirlenen bölgelere ilişkin
  yapılan her beyan Genel Sekretere yapılacak bir bildirim ile geri
  çekilebilir. Geri çekme, bildirimin Genel Sekreter tarafından
  alınmasını takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın
  birinci günü yürürlüğe girer.
  Madde 21
  Çekinceler
  1.Her devlet, Sözleşmeyi imzaladığı veya onay, kabul, uygun görme veya
  katılma belgelerini teslim ettiği sırada, 6 ncı madde ile 10 uncu
  maddenin 1 inci paragraf, 1(a) alt paragrafına bir veya daha fazla
  çekince koyduğunu beyan edebilir. Bunun dışında başka bir çekince
  konulamaz.
  2. Önceki paragrafa göre çekince koyan her Taraf, Avrupa Konseyi Genel
  Sekreterine göndereceği bir bildirim ile bu çekinceyi kısmen veya
  tamamen geri çekebilir. Geri çekme bildirimin Genel Sekreter tarafından
  alındığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
  3. Sözleşmenin bir hükmüne çekince koyan bir Taraf, bu hükmün diğer bir
  Tarafça uygulanmasını talep edemez, ancak bu çekince şayet kısmî veya
  şarta bağlı ise, hükmün, kendi kabul ettiği şekilde uygulanmasını talep
  edebilir.
  Madde 22
  Fesih
  1. Her Taraf, herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir bildirimde bulunarak, bu Sözleşmeden ayrılabilir.
  2. Fesih, buna ilişkin bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı
  tarihten itibaren altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci
  günü geçerlik kazanır.
  Madde 23
  Bildirimler
  Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletlere ve bu Sözleşmeye katılan veya katılmaya davet edilen devlete;
  a) her imza,
  b) her onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdii,
  c) Sözleşmenin, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeler uyarınca yürürlüğe girdiği tarih,
  d) işbu Sözleşme ile ilgili diğer her karar, bildirim veya bilgilendirme,
  hakkında bildirimde bulunacaktır.
  Aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
  13 Kasım 1987 tarihinde Strazburgda her iki metin aynı şekilde geçerli
  olmak üzere, İngilizce ve Fransızca Avrupa Konseyi Arşivine tevdi
  edilecek şekilde tek bir suret olarak düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi
  Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi olan devletler ile Sözleşmeye
  katılmaya davet edilen her devlete aslına uygunluğu onaylanmış bir
  suretini gönderecektir.

   Forum Saati Cuma Haz. 22, 2018 10:46 pm